Month: November 2019

ኢኮኖሚስት IV

Job Requirement በኢኮኖሚክስ ቢ.ኤዲግሪ ያለው/ያላት፡፡ 6 ዓመት በሥራ መደቡ ላይ አግባብነት የሥራ ልምድ ያለው/ያላት ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውጪ የሚቀርቡ የሥራ ልምድ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ ከሚመለከተው መሥሪያ ቤት (የገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤት) ማስረጃ አብሮ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ከተጠቀሰው ተፈላጊ ችሎታ በላይ የትምህርትና የሥራ ልምድ ያላቸው አመልካቾች ማመልከት ይችላሉ፡፡ በዲፕሎማና በሌቭል ለተጠየቁ የትምህርት ዓይነቶች የሙያ ብቃት ማረጋጋጫ (coc) ማቅረብ …

ኢኮኖሚስት IV Read More »

ኢኮኖሚስት III

Job Requirement በኢኮኖሚክስ በቢ.ኤዲግሪ ያለው/ያላት፡፡ 4 ዓመት በሥራ መደቡ ላይ አግባብነት የሥራ ልምድ ያለው/ያላት ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውጪ የሚቀርቡ የሥራ ልምድ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ ከሚመለከተው መሥሪያ ቤት (የገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤት) ማስረጃ አብሮ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ከተጠቀሰው ተፈላጊ ችሎታ በላይ የትምህርትና የሥራ ልምድ ያላቸው አመልካቾች ማመልከት ይችላሉ፡፡ በዲፕሎማና በሌቭል ለተጠየቁ የትምህርት ዓይነቶች የሙያ ብቃት ማረጋጋጫ (coc) ማቅረብ …

ኢኮኖሚስት III Read More »

የጫማ ኢንዱስትሪ ልማት ቴክኒሺያን IV

Job Requirement በጫማ አመራረት ቴክኖሎጂ እና በጀነራል መካኒክ ኮሌጅ አድቫንስ ዲፕሎማ ወይም ደረጃ 4/10+4ያለው/ያላት፡፡ 6 ዓመት በሥራ መደቡ ላይ አግባብነት የሥራ ልምድ ያለው/ያላት ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውጪ የሚቀርቡ የሥራ ልምድ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ ከሚመለከተው መሥሪያ ቤት (የገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤት) ማስረጃ አብሮ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ከተጠቀሰው ተፈላጊ ችሎታ በላይ የትምህርትና የሥራ ልምድ ያላቸው አመልካቾች ማመልከት ይችላሉ፡፡ በዲፕሎማና …

የጫማ ኢንዱስትሪ ልማት ቴክኒሺያን IV Read More »

የጫማ ኢንዱስትሪ ልማት ቴክኒሺያን III

Job Requirement በጫማ አመራረት ቴክኖሎጂ ወይም በጀነራል መካኒክ ኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም 10+3/ ደረጃ 3 ያለው/ያላት፡፡ 4 ዓመት በሥራ መደቡ ላይ አግባብነት የሥራ ልምድ ያለው/ያላት ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውጪ የሚቀርቡ የሥራ ልምድ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ ከሚመለከተው መሥሪያ ቤት (የገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤት) ማስረጃ አብሮ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ከተጠቀሰው ተፈላጊ ችሎታ በላይ የትምህርትና የሥራ ልምድ ያላቸው አመልካቾች ማመልከት ይችላሉ፡፡ …

የጫማ ኢንዱስትሪ ልማት ቴክኒሺያን III Read More »

የጫማ ኢንዱስትሪ ልማት ቴክኒሺያን I

Job Requirement በጫማ አመራረት ቴክኖሎጂ ወይም በጀነራል መካኒክ 10+2/ ደረጃ 2 ያለው/ያላት፡፡ 0 ዓመት የሥራ ልምድ ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውጪ የሚቀርቡ የሥራ ልምድ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ ከሚመለከተው መሥሪያ ቤት (የገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤት) ማስረጃ አብሮ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ከተጠቀሰው ተፈላጊ ችሎታ በላይ የትምህርትና የሥራ ልምድ ያላቸው አመልካቾች ማመልከት ይችላሉ፡፡ በዲፕሎማና በሌቭል ለተጠየቁ የትምህርት ዓይነቶች የሙያ ብቃት ማረጋጋጫ …

የጫማ ኢንዱስትሪ ልማት ቴክኒሺያን I Read More »

የቴክኒክ እና ሙያ ትምህርት እና ሥልጠና ባለሙያ II

Job Requirement በትምህርት ዕቅድና አስተዳደር፣ በስርዓተ ትምህርት፣ ትምህርት አስተዳደር፣ በትምህርት አመራር፣ በሥራ አመራር፣ በቮኬሽናል ኢዱኬሽን ማኔጅመንት፣ በኢኮኖሚክስ፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በሰው ሀብት ስራ አመራር፣ በቆዳ እና በጫማ እና ቆዳ አልባሳትና ዕቃዎች ቴክኖሎጂ፣  የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው/ያላት፡፡ 2 ዓመት በሥራ መደቡ ላይ አግባብነት የሥራ ልምድ ያለው/ያላት. ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውጪ የሚቀርቡ የሥራ ልምድ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ ከሚመለከተው መሥሪያ …

የቴክኒክ እና ሙያ ትምህርት እና ሥልጠና ባለሙያ II Read More »

የለውጥና መልካም አስተዳደር ባለሙያ IV

Job Requirement በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በማኔጅመንት፣ በመልካም አስተዳደር፣ በሰው ሀብት ሥራ አመራር፣ በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ እና ቸንጅ ማኔጅመንት፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በህዝብ አስተዳደር፣ በሊደርሺፕ እና መልካም አስተዳደር፣ በበፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፣ በአመራር፣ በአስተዳደር ልማትና ጥናት፣ በለውጥ ሥራ አመራር፣ በፖሊሲ ጥናት፣ በትምህርት ዕቅድና ሥራ አመራር፣ በድቭሎፕመንታል ማኔጅመንት፣ በኦርጋናይዜሽናል ማኔጅመንት፣ በትምህርት አስተዳደር፣ በፐብሊክ እና በፐብሊክ ማኔጅመንት በቢ.ኤዲግሪ ያለው/ያላት፡፡ 6 …

የለውጥና መልካም አስተዳደር ባለሙያ IV Read More »

መካኒካል መሀንዲስ I

Job Requirement በመካኒክል፣ በማኑፋክቸሪንግ፣በኢንዱስትሪል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው/ያላት፡፡ 0 ዓመት የሥራ ልምድ ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውጪ የሚቀርቡ የሥራ ልምድ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ ከሚመለከተው መሥሪያ ቤት (የገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤት) ማስረጃ አብሮ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ከተጠቀሰው ተፈላጊ ችሎታ በላይ የትምህርትና የሥራ ልምድ ያላቸው አመልካቾች ማመልከት ይችላሉ፡፡ በዲፕሎማና በሌቭል ለተጠየቁ የትምህርት ዓይነቶች የሙያ ብቃት ማረጋጋጫ (coc) ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡ የሥራ …

መካኒካል መሀንዲስ I Read More »

የኬሚካል ላብራቶሪ ፍተሻ ባለሙያ IV

Job Requirement በአከባቢ ምህንድስና፤ በአካባቢ ሳይንስ፣ በኬሚስትሪ እና በኬሚካል ኢንጂነሪንግ በቢ.ኤስ.ሲዲግሪ ያለው/ያላት፡፡ 5 ዓመት በሥራ መደቡ ላይ አግባብነት የሥራ ልምድ ያለው/ያላት. ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውጪ የሚቀርቡ የሥራ ልምድ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ ከሚመለከተው መሥሪያ ቤት (የገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤት) ማስረጃ አብሮ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ከተጠቀሰው ተፈላጊ ችሎታ በላይ የትምህርትና የሥራ ልምድ ያላቸው አመልካቾች ማመልከት ይችላሉ፡፡ በዲፕሎማና በሌቭል ለተጠየቁ …

የኬሚካል ላብራቶሪ ፍተሻ ባለሙያ IV Read More »